Vedtægter for Danske Fodbold Fanklubber (DFF)

§ 1 

Om foreningen

stk. 1            Foreningens navn er Danske Fodbold Fans (Danish Football supporters). Foreningen er stiftet den 3. oktober 2003.

stk. 2             Foreningen er en selvstændig forening, der ledelsesmæssigt, politisk og økonomisk er uafhængig af de professionelle fodboldklubber i Danmark. 

§ 2 

Foreningens formål

stk. 1            At virke til fremme for en positiv og ikke voldelig udvikling i fankulturen i dansk fodbold.

stk. 2            At virke som en paraplyorganisation for danske fodbold fanklubber / grupperinger. 

stk. 3            At organisere samtlige interesserede fanklubber/grupperinger fra Superligaen, 1. & 2. division, Danmarksserien, landsholdet samt Elitedivisionen for damer. 

stk. 4            At yde indflydelse, hvor medlemmerne finder det nødvendigt.

stk. 5            At repræsentere de danske fodboldfans synspunkter i det politiske liv, i principsager og sikkerhedskoordinerende tværfaglige fora. 

§ 3 

Målsætning

stk. 1            Foreningen skal virke for at udvikle og styrke fanklubbernes / grupperingernes fælles politik på områder, som relaterer til det sikkerhedsmæssige samarbejde omkring afviklingen af fodboldkampe. 

stk. 2             Det er målet generelt at stimulere, støtte og udvikle samarbejder på tværs af fanklubber og grupperingerne. 

stk. 3             Gennem møder og fælles aktiviteter, skal foreningen være med til at tiltrække stadigt flere tilskuere til danske fodboldkampe. Foreningen ønsker at bidrage til at skabe god stemning på stadions, og i videst mulig udstrækning medvirke til, at det fortsat kan være trygt og sjovt at gå til fodbold i Danmark. 

§ 4.1 

Medlemskab

stk. 1            Som medlemmer af foreningen kan optages fanklubber og grupperinger, som støtter hold i Dansk Boldspil Unions regi. 

stk. 2.            Optagelse i foreningen godkendes af bestyrelsen i DFF. 

stk. 3             Medlemskab af foreningen tilbydes fanklubber og grupperinger som opfylder foreningens”forudsætninger for medlemskab” som beskrevet i § 4.2. 

§ 4.2 

Betingelser for medlemskab af foreningen

stk. 1            Ansøgning om medlemskab skal ske skriftligt og med oplysning om bestyrelsens / styregruppens sammensætning. 

stk. 2             Medlemskab af DFF forudsætter, at den ansøgende fanklub/fangruppering har haft minimum 25 betalende medlemmer det seneste år.  For at opnå medlemskab i DFF skal en fanklub eller fangruppering være anerkendt af moderklubben og skriftligt kunne dokumenterer denne opbakning, med mail fra                                          moderklubben.

stk. 3             Med sit medlemskab af DFF forpligter ansøgeren sig til at medvirke positivt i samarbejdet omkring udviklingen af, hvad der må betragtes som væsentlige fælles interesseområder. Herunder samarbejde omkring sikkerhed, forebyggelse af vold og racisme samt generelle fællesnævnere fra fanklub arbejdet og med at arbejde for en kontinuerlig udvikling af den danske fodbold fankultur. 

stk. 4             Ansøger skal tillige tiltræde og overholde foreningens etiske retningslinjer. 

§ 5      

Medlemskontingent

stk. 1             Samtlige medlemmer betaler et årligt kontingent til foreningen. Kontingentets størrelse fastsættesårligt af generalforsamlingen. Kontingentperioden følger kalenderåret. 

§ 6 

Eksklusion

stk. 1            Bestyrelsen kan ekskludere medlemsforeninger, hvis medlemmer optræder racistisk eller voldeligt, eller på anden vis bringer dansk supporter kultur i miskredit. 

stk. 2             Medlemmer af foreningen kan til enhver tid ekskluderes af et flertal på generalforsamlingen. Bestyrelsen kan indstille medlemmer til eksklusion, ligesom suspendering kan anvendes i særlige tilfælde. 

stk. 3             Bestyrelsens afgørelse kan ankes på førstkommende generalforsamling. 

§ 7 

Struktur

stk. 1            Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen ved stemmeflertal. Bestyrelsen skal sammensættes geografisk og med hensyn til interesser for superliga- og divisionsklubberne.

stk. 2            Der må kun sidde 1 repræsentant for samme fodboldklub i bestyrelsen. 

stk. 3            Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. Udvalg og arbejdsgrupper nedsat af  Danske Fodbold Fans er til enhver tid underlagt bestyrelsens beslutninger.

§ 8 

Bestyrelsesarbejdet

stk. 1             Bestyrelsesposterne er fordelt på følgende måde:
                     

 Formand, næstformand, 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter. Suppleanter  deltager på bestyrelsesmøderne uden stemmeret. 

stk. 1.1 Bestyrelsen konstituerer sig selv på først kommende bestyrelsesmøde, således at der findes næstformand blandt de resterende 4 bestyrelsesmedlemmer.

stk. 2             Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formand eller næstformand og mindst to bestyrelsesmedlemmer er til stede. 

stk. 3             Bestyrelsen forestår foreningens ledelse under ansvar overfor generalforsamlingen. Det er de enkelte bestyrelsesmedlemmers ansvar i enhver sammenhæng at repræsenter DFF på en saglig og ordentlig måde – herunder at følge bestyrelsens til enhver tid gældende interne retningslinjer for god opførsel. 

stk. 4.            Foreningen tegnes af formanden, eller næstformanden


stk. 5.           Bestyrelsen kan meddele prokura (tildele fuldmagt). Ved økonomiske dispositioner på over 5.000 kr., der ligger udover almindelige forretningsmæssige dispositioner, kræves dog underskrift af flertallet af bestyrelsen herunder enten formand eller                                                       næstformand.

stk. 6             Bestyrelsen træffer afgørelser i alle sager, som den ikke udskyder behandling på generalforsamlingen, eller hvor andet ikke følger af vedtægterne. Bestyrelsen kan endvidere indgå samarbejdsaftaler med eller en forsamling af medlemmer i foreningen. 

stk. 7             Er formanden ikke tilstede overtager næstformanden hans pligter og rettigheder. 

stk. 8             Fratræder formanden eller næstformanden, er bestyrelsen bemyndiget konstituere en stedfortræder indtil førstkommende ordinære generalforsamling. 

stk. 9             Fratræder et af de øvrige medlemmer af bestyrelsen i årets løb, indtræder en suppleant.

stk. 10           Alle medlemmer af bestyrelsen skal minimum være fyldt 18 år. 

stk. 11           Et medlem kan maksimalt besidde én post i bestyrelsen. 

§ 9 

Generalforsamlingen

stk. 1            Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. 

stk. 2             Generalforsamlingen afholdes i Danmark og den ordinære generalforsamling afholdelse én gang årligt i januar eller februar måned. Første gang i 2003. Indkaldelse til Generalforsamling skal tilgå medlemmerne elektronisk eller ved opslag på hjemmesiden, senest 30 dage før afholdelsen. 

stk. 3             Medlemmer med 25-999 medlemmer kan stille med én repræsentant med tale-,  forslags- og stemmeret, og kan deltage med yderligere én person, som dog kun har taleret.

Medlemmer med 1000-2999 medlemmer kan stille med to repræsentanter med tale-, forslags- og stemmeret. 

Medlemmer med mere end 3000 medlemmer kan stille med tre repræsentanter med tale-, forslags- og stemmeret. 

På generalforsamlingen vælges en dirigent, der afgør om generalforsamlingen er lovlig indkaldt, samt leder generalforsamlingen, stemmeafgivningen og dennes  resultater.

stk. 4             Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de stemmeberettigede fremmødte. 

                      Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 flertal. 

stk. 5             Samtlige medlemmer der ikke er i kontingentrestance, har stemmeret på general forsamlingen. Der kan ikke stemmes ved brug af fuldmagter. 

stk. 6             Dagsordenen for den årlige ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:


                      1. Valg af dirigent og referent
                      2. Bestyrelsens årsberetning   

                      3. Godkendelse af regnskab

                      4. Fremtidsplaner

                      5. Fastsættelse af kontingent

                      6. Indkomne forslag

                      7. Fremlæggelse af budget

                      8. Valg

                               a. bestyrelsen

                               b. 2 suppleanter

                               c. intern revisor

                               d. intern revisorsuppleant

                      9. Eventuelt 

                      Regnskabet skal revideres af en ekstern revisor, samt af den for året valgte interne         revisor. 

stk. 7             På hver ordinær generalforsamling er bestyrelsen på valg som følger:
                      Ulige år: 3 menige medlemmer.
                      Lige år: Formand, 1 menigt medlem.
                      Hvert år: En intern revisor, intern revisorsuppleant og 2 suppleanter til bestyrelsen. 

stk. 8             Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen finder sted. 

§ 10 

Ekstraordinær Generalforsamling

stk. 1            Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles på bestyrelsens foranledning, eller  såfremt der indsendes en motiveret, skriftlig anmodning til bestyrelsen. Denne anmodning skal være underskrevet af mindst 25% af foreningens medlemmer. 

stk. 2.            Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 14 dage efter anmodningens modtagelse med samme frister, som er gældende for ordinær generalforsamling. 

§ 11 

Ansvar

stk. 1            Bestyrelsen er til enhver tid ansvarlig for foreningens aktiver og passiver. 

                      Bestyrelsen hæfter ikke for foreningens gæld. 

§ 12 

Ophævelse

stk. 1            Ophævelse af foreningen kan kun finde sted på en generalforsamling og kræver 2/3 flertal af samtlige tilsluttede klubber.

stk. 2            Såfremt der ikke bliver opnået enighed, bliver der indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 del af de fremmødte kan vedtage ophævelse. 

stk. 3             Ved ophævelse af foreningen, gøres foreningens aktiver op og fordeles til fremme af ungdomsarbejde i DBU. 

Disse vedtægter er senest revideret og godkendt ved foreningens ordinære generalforsamling den 27. januar 2019. 

da_DKDansk
en_GBEnglish (UK) da_DKDansk